Příjímací řízení


O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje, v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona, ředitelka mateřské školy.

Ředitelka Mateřské školy, Chrudim 2, Na Valech 693 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se zpravidla poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost). Nerozhoduje datum přijetí přihlášky podané v řádném termínu.

III. Pokud se uvolní místo v mateřské škole po ukončení přijímacího řízení, a tato skutečnost bude známá do 30. 6. 2021, budou přijaty děti, které se v přijímacím řízení umístily v pořadí za posledním přijatým dítětem.

Kritéria a počet bodů:

1. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveném vyhláškou města Chrudim č. 4/2018, podle které školský obvod tvoří celé územní město Chrudim včetně místních částí 10 bodů
2. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ, Chrudim 2, Na Valech 693 pro školní rok 2021/2022 lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 12. 2021 5 bodů

Bez ohledu na bodové hodnocení může ředitelka přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele, např. zdravotní stav zákonných zástupců (doložit ZTP, invalidní důchod apod.) a dále k celkové zralosti dítěte.

Na základě metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v návaznosti na mimořádná opatření vlády budou zápisy organizovány tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, a to následovně:

Zákonní zástupci vyplní přihlášku (ke stažení na webových stránkách mateřských škol nebo v boxu u vchodu do mateřské školy) a vyplněnou a podepsanou ji doručí příslušné mateřské škole.

Doručení bude možné následujícími způsoby (pouze ve stanovené období pro přijímací řízení, tj. od 3. do 10. května 2021):

 1. do datové schránky školy s uznávaným elektronickým podpisem (každá škola má svou datovou schránku – viz webové stránky školy),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (obyčejný e-mail bez podpisu musí být do 5 dnů podepsán v MŠ),
 3. poštou,
 4. do označené schránky na poštu u vchodu do budovy Na Valech 693 – v zalepené obálce.

V případě, že zákonní zástupci nemají možnost vytisknout si vyplněnou přihlášku a podepsanou ji předat do školy, lze v krajním případě telefonicky kontaktovat školu, kde s vámi bude domluven termín předání přihlášky.

Přihlášky zasílané elektronickou formou či poštou (popřípadě do schránky MŠ) je potřeba doručit od 3. do 10. května 2021

Osobní podání a podepisování elektronicky zaslaných přihlášek bude možné pouze po telefonické domluvě, v termínech 10. května a 11. května od 9 do 17 hodin

K vyplněné přihlášce je nutné doložit:

 1. kopii rodného listu dítěte,
 2. potvrzení od praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte, popřípadě potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Prosíme o čitelné vyplnění telefonního čísla a e-mailu, na který bude následně zasláno registrační číslo Vašeho dítěte. V případě, že podáváte přihlášku ještě na jinou MŠ, uveďte na přihlášku, kterou MŠ upřednostňujete.

Vyplněné přihlášky budou zkontrolovány a v případě nedostatků budou rodiče kontaktováni na uvedeném telefonním čísle. O rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budete informováni v zákonné lhůtě, která činí 30 dní od podání žádosti, zveřejněním seznamu registračích čísel nejpozději v úterý 8. června na webových stránkách naší školy. Nahlížet do spisu lze během přijímacího řízení nejpozději však do pátku 4. června.

Vstup do mateřské školy je pro dítě i pro rodiče přelomovým krokem. Děti od určitého věku společnost dětského kolektivu potřebují, ale pokud se vstup do školky uspěchá, může být pro dítě traumatizující a stresující. Proto by si rodiče měli položit otázku: „Je naše dítě zralé a připravené na to, aby začalo navštěvovat mateřskou školu?“

Ditě, které začíná navštěvovat mateřskou školu, by mělo zvládnout:

 • Samostatně se najíst lžící
 • Pít ze skleničky, umět přijímat tuhou stravu
 • Vydržet sedět při jídle u stolu
 • Zvládat základní hygienické návyky – samostatně si umýt ruce, umět si pustit vodu, utřít se do ručníku, používat WC – umět si dojít včas, nepoužívat pleny
 • Používat kapesník, umět se vysmrkat s pomocí dospělého
 • Zvládat základy sebeobsluhy – samostatně se svléknout a alespoň si obléknout kalhoty a obout si bačkory
 • Zvládnout chůzi po schodech
 • Poznat si svoje věci
 • Mluvit jednoduchými větami, vyjadřovat svá přání a obavy
 • Být schopné zaujmout se hrou či činností alespoň po dobu 5 minut
 • Zvládnout odloučení od matky

Ke stažení

Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech 693

Adresa: Na Valech 693, 537 01
Chrudim 2 (mapa)

Provoz školy: pondělí – pátek (6:15 -16:45)

Telefon: +420 734 417 599

Email: info@msvaly.cz

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: